§ 385i AktG

Aktiengesetz vom 6. September 1965
[1. Januar 1995]
1§ 385i. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 1. Januar 1995: Artt. 6 Nr. 13, 20 des Gesetzes vom 29. Oktober 1994.

Umfeld von § 385i AktG

§ 385h AktG

§ 385i AktG

§ 385k AktG