§ 42 BVerfGG

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG) vom 12. März 1951
[5. September 1964/12. September 1964]
1§ 42. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 5. September 1964/12. September 1964: §§ 28 Nr. 1, 34 des Gesetzes vom 5. August 1964.

Umfeld von § 42 BVerfGG

§ 41 BVerfGG

§ 42 BVerfGG

§ 43 BVerfGG