§ 782 HGB

Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897
[1. Januar 1910]
1§ 782. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 1. Januar 1910: Artt. 1 Nr. I, 2 des Gesetzes vom 30. Mai 1908.

Umfeld von § 782 HGB

§ 781 HGB

§ 782 HGB

§ 783 HGB