§ 1a KSchG. Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung

Kündigungsschutzgesetz (KSchG) vom 10. August 1951
[1. September 1969–1. Januar 2004]
1§ 1a. [(weggefallen)]
Anmerkungen:
1. 1. September 1969: Artt. 7 S. 1 Nr. 1, S. 2, 9 des Gesetzes vom 14. August 1969, Bekanntmachung vom 25. August 1969.

Umfeld von § 1a KSchG

§ 1 KSchG. Sozial ungerechtfertigte Kündigungen

§ 1a KSchG. Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung

§ 2 KSchG. Änderungskündigung