§ 41v PatG

Patentgesetz vom 5. Mai 1936
[1. Januar 1981]
1§ 41v. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 1. Januar 1981: Artt. 15, 17 Abs. 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1979, Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980.

Umfeld von § 41v PatG

§ 41u PatG

§ 41v PatG

§ 41w PatG