§ 33d GenG

Gesetz, betreffend die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG) vom 1. Mai 1889
[1. Januar 1986]
1§ 33d. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 1. Januar 1986: Artt. 4 Nr. 7, 13 S. 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 1985.

Umfeld von § 33d GenG

§ 33c GenG

§ 33d GenG

§ 33e GenG