§ 130b HGB

Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897
[1. November 2008]
1§ 130b. (weggefallen)
Anmerkungen:
1. 1. November 2008: Artt. 3 Nr. 13, 25 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008.

Umfeld von § 130b HGB

§ 130a HGB

§ 130b HGB

§ 131 HGB